YAYIN POLİTİKASI

Abstrakt süreli ve süresiz içeriklerin bir arada yer aldığı esnek bir internet dergisidir. Tarihsel materyalizmi ve Marksizmi temel alan; sosyalizmi hedefleyen; sosyal şoven, ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı, homofobik veya transfobik olmayan tüm yazı ve çeviriler abstrakt’a hoşgelir.

abstrakt’ta temel olarak 3 yayın kategorisi vardır.

 1. Dosyalar: Her yeni sayıda belirli bir konuyu farklı yönlerden ele alan yeni bir dosya yayınlanır. Dosya oluşturulmadan önce yazarlara siteden ve sosyal medya kanallarından çağrı yapılır.  Dosyanın konusu yayın kurulu, dosya içinde yayınlanacak yazılara ve çevirilere de dosya editörleri karar verir.
 2. Makaleler: Dosya konusundan bağımsız, belirli bir yayın periyodu olmayan, her türden yazının ve çevirinin yayınlanabileceği kategoridir. Hangi yazıların yayınlancağına yayın kurulu karar verir.
 3. Çokluortam: zaman-tüneli, slayt seti, video, hikaye-haritası gibi interaktif üretimlerin yayınlancağı kategoridir. Hangi üretimlerin yayınlancağına yayın kurulu karar verir.

abstrakt’ta yayınlanan tüm yazılar kaynak göstermek şartıyla istenilen her yerde yayımlanılabilir, paylaşılabilir, basılabilir, dağıtılabilir.

Genel Yayın Koordinatörleri: Canan Kaplan, Mehmet Mutlu

Yayın Kurulu: Alp Altınörs, Canan Kaplan, Cem Koç, Fatma Edemen, Mehmet Mutlu, Olcay Çelik

İletişim: [email protected]

YAZIM KILAVUZU

Akademik bir dolaşım içerisinde olmadığımız için sıkı referans/yazım kriterleri sunmaktan özellikle kaçınıyoruz. Ancak yine de okumayı kolaylaştırması açısından bazı temel biçimsel noktalara dikkat etmenizi rica ediyoruz.

Kılavuzumuzu oluştururken Praksis’in Yazım Kılavuzundan çokça faydalandık. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Yazı içi

 • Referans dipnot olarak değil, parantez ile kullanılmalıdır. Dipnotlar sadece konuyla ilgisi olduğu düşünülen gerekli ek açıklamalar için kullanılmalıdır.
 • Temel referans biçimi yazar soyadı, eser yılı ve sayfa no’su şeklinde olmalıdır. Örn: (Marks, 2001: 661). İki yazar varsa: (Marx ve Engels, 1970), üç ve daha fazla yazar varsa: (Sweezy vd., 1967)
 • Aynı yazarın aynı yıl içinde basılmış eserleri için basım yılına Büyük harf eklenir: (Lenin, 1990A).
 • Aynı yazar ve aynı kaynağın sonraki kullanımlarında da aynı referans biçimi geçerlidir.
 • Aynı konuyla ilgili değişik kaynaklara referans için yazar, yıl ve gerekiyorsa sayfa numaraları birbirinden noktalı virgülle ayrılır ve yazarlar alfabetik olarak sıralanır: (Marks, 2001: 131; Sweezy, 1990A: 22)
 • Yazı içinde bir yazarın kitabının ismi geçtiğinde kitap ismi italik, makale ise tırnak içinde yazılmalıdır.
 • 3 satırı geçen alıntılar blok alıntı olarak ve normal fonttan bir boy küçük fontla biçimlendirilmelidir. Blok alıntılar italik olmamalı, tırnak işareti kullanılmamalı, paragraf girintisi yapılmamalıdır.

Dipnotlar

 • Temel referans biçimi yazı içi referans ile aynıdır.
 • Konuyla ilgili olduğunu düşündüğünüz ancak alıntı olmayan referanslar için: bkz. Lenin (2001)

Kaynaklar

Kitap ismi:

Sayer, D. (1987) The Violence of Abstraction: The Anaytical Foundations of Historical Materialism, Oxford: Basil Blackwell.

Çeviri kitap:

Marx, K. (1979) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. S. Belli, Ankara: Sol.

Dergiden makale:

Abou-el-Haj, R. A. (1982) “The Social Uses for the Past: Recent Arab Historiography of Ottoman Rule”, International Journal of Middle Eastern Studies, 14 (2): 185-201.

Derleme kitaptan makale:

Mc Nally, D. (1997) “Language, History and Class Struggle”, Wood, E. M. ve J. B. Foster (der.), In Defense of History: Marxism and the Postmodern Agenda içinde, New York: Monthly Review, 26-42.

Derleme kitabın kendisi:

Wood, E. M. ve J. B. Foster (der.) (1997) In Defense of History: Marxism and the Postmodern Agenda, New York: Monthly Review.

Kurum tarafında hazırlanmış bir rapor:

DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) (1994) Temel Kadın Göstergeleri, 1978-1993, Ankara: DİE.

World Bank (1993) Turkey: Women in Development, Washington, D.C: World Bank.

Bir kuruma birileri tarafından hazırlanmış rapor:

Acar, F., A. Ayata, ve D. Varoğlu (1999) Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye’de Eğitim Sektörü Örneği, Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM).

Konferansa sunulmuş bildiri:

Esim, S. (2000) “Why Earn Less? Gender Based Factors Affecting the Earning of Self Employed Women in Turkey” International Association for Feminist Economics 2000 Konferansı’na sunulmuş tebliğ, ….Üniversitesi Kahire, 15-17 Ağustos.

Yüksek lisans ya da doktora tezi:

Ozan, E.D. (2000) Towards a Non-Dualistic Understanding of State-Civil Society: Deriving Insights from Gramscian and Realist-Relational Perspective, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şahin, Ö. (1997) Kadın Emeğinin Piyasaya Yeniden Çıkmasi: Dünyada ve Türkiye’de Kadın Girişimciliği ve Politik Sonuçları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Internet adresinden bir makale:

Ehrbar, H. G. (1998) “Marxism and Critical Realism”, http://www.econ.utah.edu/ehrbar/marx-pdf, indirilme tarihi: 19 Aralık 2001.,

PUBLISHING POLICY

Abstrakt is an online magazine of timely and timeless content. Abstrakt is open to all writings and translations based on historical materialism and Marxism, with socialist aims, which are not social chauvinist, racist, sexist, discriminatory, homophobic, or transphobic. Fundamentally, there are three categories of publications at abstrakt.

1. Dossiers: In each new issue, one specific subject is covered from different perspectives. Prior to each dossier, a call for contributions is made through our homepage and social media channels. The dossier theme is chosen by the editorial board, while the dossier editors make decisions regarding contributions and translations to be published in that issue.

2. Articles: This is a category for contributions and translations independent of the dossiers, which may take on any issue and lack any regularity in publishing dates. The editorial board decides on the publication of pieces.

3. Multimedia: The category for timelines, slideshows, videos, story maps, and other such interactive content. Which content will be published is decided by the editorial board. All content published in abstrakt can be shared, reproduced, republished, and distributed elsewhere under the condition of citing the original.

General Publishing Coordinators: Canan Kaplan, Mehmet Mutlu

Editorial Board: Alp Altınörs, Canan Kaplan, Cem Koç, Fatma Edemen, Mehmet Mutlu, Olcay Çelik

Contact: [email protected]

STYLE GUIDE

As abstrakt is not part of academic circulation or the academy at a large in a formal sense, we deliberately refrain from imposing strict style and citation criteria. Still, we kindly ask that certain main formal points be taken into consideration for the sake of smooth reading.

We wish to express our gratitude to another popular journal, Praksis, for sharing their style guide with us, which was of great use in formulating the following.

In-text:

▪ References should be given in parentheses, not as a footnote. Footnotes are only to be used for additional explanations thought necessary which relate to the topic.

▪ The main reference format should be author’s surname, year of publication: page number. For example: (Marx, 2001: 661). If there are two authors: (Marx and Engels, 1970), if there are three or more authors: (Sweezy et al., 1967)

▪ For multiple publications by the same author in the same year, append a capital letter to the publication’s year: (Lenin, 1990A).

▪ When referring to the same work by the same author, the above applies as well.

▪ When referring to different sources on the same subject, the usual format of [author, year: page number(s) if necessary] is followed, whereby the alphabetically ordered sources are separated from one another by semicolons (Marx, 2001: 131; Sweezy, 1990A: 22)

▪ Book titles are to be written in italics, and articles within quotation marks in body of the main text.

▪ Quotes longer than three lines should be formatted in block, and one size smaller than the normal font. In block quotations, no italics, quotation marks, or paragraph indentations are used.

Footnotes

▪ The main reference form is the same as in-text references.

▪ For unquoted sources thought to be related to the subject matter, use the format SEE: Lenin (2001)

Sources

Book titles:

Sayer, D. (1987) The Violence of Abstraction: The Anaytical Foundations of Historical Materialism, Oxford: Basil Blackwell.

Translated books:

Marx, K. (1979) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, trans. S. Belli, Ankara: Sol.

Journal article:

Abou-el-Haj, R. A. (1982) “The Social Uses for the Past: Recent Arab Historiography of Ottoman Rule”, International Journal of Middle Eastern Studies, 14 (2): 185-201.

Article in a compilation volume:

McNally, D. (1997) “Language, History and Class Struggle”, Wood, E. M. and J. B. Foster (ed.), In Defense of History: Marxism and the Postmodern Agenda içinde, New York: Monthly Review, 26-42.

Compilation volume itself:

Wood, E. M. and J. B. Foster (ed.) (1997) In Defense of History: Marxism and the Postmodern Agenda, New York: Monthly Review.

Report prepared by an institution:

DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) (1994) Temel Kadın Göstergeleri, 1978-1993, Ankara: DİE.

World Bank (1993) Turkey: Women in Development, Washington, D.C: World Bank.

Report prepared by individuals for an institution:

Acar, F., A. Ayata, ve D. Varoğlu (1999) Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye’de Eğitim Sektörü Örneği, Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM).

Submission to a conference:

Esim, S. (2000) “Why Earn Less? Gender Based Factors Affecting the Earning of Self Employed Women in Turkey” paper submitted to the International Association for Feminist Economics 2000 Conference, Cairo University, August 15-17.

Master’s or doctoral thesis:

Ozan, E.D. (2000) Towards a Non-Dualistic Understanding of State-Civil Society: Deriving Insights from Gramscian and Realist-Relational Perspective, Unpublished master’s thesis, Ankara: Middle East Technical University, Institute of Social Sciences.

Şahin, Ö. (1997) Kadın Emeğinin Piyasaya Yeniden Çıkmasi: Dünyada ve Türkiye’de Kadın Girişimciliği ve Politik Sonuçları, Unpublished master’s thesis, Ankara: Ankara Universityi, Institute of Political and Social Sciences.

Article from an internet site:

Ehrbar, H. G. (1998) “Marxism and Critical Realism”, http://www.econ.utah.edu/ehrbar/marx-pdf accessed: December 19, 2001.