YAYIN POLİTİKASI

Abstrakt süreli ve süresiz içeriklerin bir arada yer aldığı esnek bir internet dergisidir. Tarihsel materyalizmi ve Marksizmi temel alan; sosyalizmi hedefleyen; sosyal şoven, ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı, homofobik veya transfobik olmayan tüm yazı ve çeviriler abstrakt’a hoşgelir.

abstrakt’ta temel olarak 3 yayın kategorisi vardır.

 1. Dosyalar: Her yeni sayıda belirli bir konuyu farklı yönlerden ele alan yeni bir dosya yayınlanır. Dosya oluşturulmadan önce yazarlara siteden ve sosyal medya kanallarından çağrı yapılır.  Dosyanın konusu yayın kurulu, dosya içinde yayınlanacak yazılara ve çevirilere de dosya editörleri karar verir.
 2. Makaleler: Dosya konusundan bağımsız, belirli bir yayın periyodu olmayan, her türden yazının ve çevirinin yayınlanabileceği kategoridir. Hangi yazıların yayınlancağına yayın kurulu karar verir.
 3. Çokluortam: zaman-tüneli, slayt seti, video, hikaye-haritası gibi interaktif üretimlerin yayınlancağı kategoridir. Hangi üretimlerin yayınlancağına yayın kurulu karar verir.

abstrakt’ta yayınlanan tüm yazılar kaynak göstermek şartıyla istenilen her yerde yayımlanılabilir, paylaşılabilir, basılabilir, dağıtılabilir.

Genel Yayın Koordinatörleri: Canan Kaplan, Mehmet Mutlu

Yayın Kurulu: Alp Altınörs, Canan Kaplan, Cem Koç, Fatma Edemen, Mehmet Mutlu, Olcay Çelik

İletişim: [email protected]

YAZIM KILAVUZU

Akademik bir dolaşım içerisinde olmadığımız için sıkı referans/yazım kriterleri sunmaktan özellikle kaçınıyoruz. Ancak yine de okumayı kolaylaştırması açısından bazı temel biçimsel noktalara dikkat etmenizi rica ediyoruz.

Kılavuzumuzu oluştururken Praksis’in Yazım Kılavuzundan çokça faydalandık. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Yazı içi

 • Referans dipnot olarak değil, parantez ile kullanılmalıdır. Dipnotlar sadece konuyla ilgisi olduğu düşünülen gerekli ek açıklamalar için kullanılmalıdır.
 • Temel referans biçimi yazar soyadı, eser yılı ve sayfa no’su şeklinde olmalıdır. Örn: (Marks, 2001: 661). İki yazar varsa: (Marx ve Engels, 1970), üç ve daha fazla yazar varsa: (Sweezy vd., 1967)
 • Aynı yazarın aynı yıl içinde basılmış eserleri için basım yılına Büyük harf eklenir: (Lenin, 1990A).
 • Aynı yazar ve aynı kaynağın sonraki kullanımlarında da aynı referans biçimi geçerlidir.
 • Aynı konuyla ilgili değişik kaynaklara referans için yazar, yıl ve gerekiyorsa sayfa numaraları birbirinden noktalı virgülle ayrılır ve yazarlar alfabetik olarak sıralanır: (Marks, 2001: 131; Sweezy, 1990A: 22)
 • Yazı içinde bir yazarın kitabının ismi geçtiğinde kitap ismi italik, makale ise tırnak içinde yazılmalıdır.
 • 3 satırı geçen alıntılar blok alıntı olarak ve normal fonttan bir boy küçük fontla biçimlendirilmelidir. Blok alıntılar italik olmamalı, tırnak işareti kullanılmamalı, paragraf girintisi yapılmamalıdır.

Dipnotlar

 • Temel referans biçimi yazı içi referans ile aynıdır.
 • Konuyla ilgili olduğunu düşündüğünüz ancak alıntı olmayan referanslar için: bkz. Lenin (2001)

Kaynaklar

Kitap ismi:
Sayer, D. (1987) The Violence of Abstraction: The Anaytical Foundations of Historical Materialism, Oxford: Basil Blackwell.

Çeviri kitap:
Marx, K. (1979) Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, çev. S. Belli, Ankara: Sol.

Dergiden makale:
Abou-el-Haj, R. A. (1982) “The Social Uses for the Past: Recent Arab Historiography of Ottoman Rule”, International Journal of Middle Eastern Studies, 14 (2): 185-201.

Derleme kitaptan makale:
Mc Nally, D. (1997) “Language, History and Class Struggle”, Wood, E. M. ve J. B. Foster (der.), In Defense of History: Marxism and the Postmodern Agenda içinde, New York: Monthly Review, 26-42.

Derleme kitabın kendisi:
Wood, E. M. ve J. B. Foster (der.) (1997) In Defense of History: Marxism and the Postmodern Agenda, New York: Monthly Review.

Kurum tarafında hazırlanmış bir rapor:
DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) (1994) Temel Kadın Göstergeleri, 1978-1993, Ankara: DİE.

World Bank (1993) Turkey: Women in Development, Washington, D.C: World Bank.

Bir kuruma birileri tarafından hazırlanmış rapor:
Acar, F., A. Ayata, ve D. Varoğlu (1999) Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık: Türkiye’de Eğitim Sektörü Örneği, Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM).

Konferansa sunulmuş bildiri:
Esim, S. (2000) “Why Earn Less? Gender Based Factors Affecting the Earning of Self Employed Women in Turkey” International Association for Feminist Economics 2000 Konferansı’na sunulmuş tebliğ, ….Üniversitesi Kahire, 15-17 Ağustos.

Yüksek lisans ya da doktora tezi:
Ozan, E.D. (2000) Towards a Non-Dualistic Understanding of State-Civil Society: Deriving Insights from Gramscian and Realist-Relational Perspective, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şahin, Ö. (1997) Kadın Emeğinin Piyasaya Yeniden Çıkmasi: Dünyada ve Türkiye’de Kadın Girişimciliği ve Politik Sonuçları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Internet adresinden bir makale:
Ehrbar, H. G. (1998) “Marxism and Critical Realism”, http://www.econ.utah.edu/ehrbar/marx-pdf, indirilme tarihi: 19 Aralık 2001.